کتاب و مقاله

کتاب و مقاله

در این بخش انواع کتاب و مقاله الکترونیکی ارائه میگردد.

براساس تعریف سازمان علمی، فرهنگی و تربیتی ملل متحد (یونسکو – UNESCO)، هر نوع اثر چاپی صحافی شده (و الکترونیکی) که بیشتر از 49 صفحه داشته و با یک عنوان ثابت (مانند نشریات دوره‌ای) منتشر نگردد، کتاب نامیده میشود.

مقاله نوشته‌ای مستند (غیرتخیلی) از یک موضوع ویژه است که میتواند برگرفته از یک کتاب، روزنامه، مجله و غیره باشد. 


جستجوی دقیق‌تر